078 153 152      Customer area

Algemene voorwaarden


1. TOEPASSINGEN EN AFWIJKINGEN

Deze algemene voorwaarden gelden voor al de aan ons overgemaakte bestellingen. De klant wordt geacht ze te aanvaarden door het enige feit van zijn bestelling. Afwijkingen van deze voorwaarden, zelfs indien vermeld op documenten uitgaande van de klant of van onze vertegenwoordigers, zijn slechts tegenwerpbaar indien ze door ons schriftelijk werden bevestigd. Zelfs dan nog blijven, voor alle punten waarvan niet uitdrukkelijk werd afgeweken, de huidige algemene voorwaarden van kracht.

2. OFFERTES EN BESTELLINGEN

Onze offertes maken het voorwerp uit van een bestek, opgesteld in twee exemplaren, één exemplaar zal ondertekend teruggezonden worden, zo hij met onze offerte akkoord gaat. Onze offertes zijn strikt vertrouwelijk en mogen niet gebruikt worden van de opsteller die er eigenaar van blijft. Een bestelling is slechts geldig indien ze door ons schriftelijk wordt bevestigd. Hetzelfde geldt voor de verplichtingen die werden aangegaan door onze maatschappij, waarbij een statutair toegelaten handtekening als enig bindend element geldt. Bij gebrek aan een voorafgaandelijk overeengekomen bestek, zullen de door de klant bestelde werken, die niet in de offerte voorzien waren, per uurprijs aangerekend worden.

3. UITVOERING DER WERKEN

De termijnen worden slechts als aanwijzing vooropgesteld. Zelfs indien de termijnen werden gewaarborgd zal hun overschrijding slechts tot vergoeding kunnen aanleiding geven, indien deze uitdrukkelijk in de bestelling werd voorzien. In ieder geval zullen alle feiten, die de normale uitvoering van onze verplichtingen onoverkomelijk beletten, evenals deze welke ons noodzaakt de werken tijdelijk of definitief te schorsen, beschouwd worden als heerkracht zoals b.v. ongevallen, oorlogen,stakingen of lock-out. De tijdelijke schorsing in geval van heerkracht brengt met zich mede dat de aanvankelijk voorziene leveringsdatum verlengd wordt voor een duur gelijk aan de schorsingsduur vermeerderd met de tijd om de werken opnieuw te starten, en dit zonder enige vergoeding van onze maatschappij. De klant is verantwoordelijk voor elke schade die hij onze maatschappij, onze werknemers of onze onderaannemers berokkent door toedoen van personen die hij op de werkplaats heeft toegelaten of geduld. Wij nemen geen enkele verantwoordelijkheid op in verband met beschadigingen die om welke reden ook, werden aangebracht of veroorzaakt door personen die de klant op de werkplaats heeft toegelaten of geduld. Facturatie per begonnen half uur. Elk begonnen half uur wordt aangerekend.

4. AANVAARDING DER WERKEN

Wanneer er geen schriftelijke bezwaar is ingediend binnen de acht dagen na datum van de ondertekening van het werkoverzicht, zal dit doorgaan als definitieve aanvaarding door de klant.. De elektronische handtekening is herkend als bewijs door de klant en is geldig voor de rechtbank zonder enige mogelijke betwisting.

5. RISICO'S

De risico's van glasbreuk zijn niet gedekt. De klant zal zo nodig dit risico verzekeren. De termen "glasbreuk" zijn te verstaan in de meest brede opvatting en welke ook de oorzaak ervan moge zijn, zelfs al is deze toe te schrijven aan personen aangesteld door onze maatschappij. Elke schade toegebracht aan goederen voortvloeiend uit brand, gas, elektrische energie, ontploffing of andere, tijdens de werken ondernomen door onze vennootschap, geeft aanleiding tot aanvraag van schadevergoeding van maximum 125.000€ door de opdrachtgever, de hoofdaannemer of de klant. Het behoort deze laatste dus toe deze risico's te verzekeren voor een hoger bedrag. Onder goederen wordt begrepen: de gebouwen waar de werken worden uitgevoerd alsook de inhoud van deze gebouwen, van welke aard ook. De termen brand, gas, elektrische energie, ontploffing of andere moeten worden opgevat in de meest ruime zin, welke ook de oorzaak ervan is , en zelfs indien de berokkende schade is toe te schrijven aan een aangestelde van onze vennootschap .

6. PRIJZEN

Onze bestekken zijn opgesteld op basis van de prijzen der producten, de lonen en sociale lasten zoals die van kracht waren op de datum die op de bestekken vermeld staat. In geval van officiële verhoging van de salarisindex en/of van de sociale lasten, zal de door het Ministerie van Openbare Werken vastgestelde aanpassingsformule toegepast worden op onze oorspronkelijke prijzen. De B.T.W. evenals alle andere taksen van welke aard ook zullen steeds ten laste zijn van de klant .

7. BETALINGEN

Alle klachten nopens de facturen moeten worden ingediend binnen de acht dagen na ontvangst, zoniet zijn ze ongeldig. Geen enkele klacht veroorlooft de koper de betaling uit te stellen van de vervallen facturen. Zonder dat één enkele formaliteit noodzakelijk is en door de eenvoudige opkomst van de vervaldag, wordt de klant ingebreke gesteld om zijn factuur te betalen. ledere schuld van de klant, die niet zou betaald zijn op de vervaldag zal van rechtswege en zonder enige formaliteit een rentevoet van 10% per jaar opbrengen vanaf de vervaldag tot de volledige betaling. De factuur zal verder verhoogd worden met een vaste vergoeding die wordt vastgesteld op 10%(met een minimum van 75 €), van het te betalen bedrag ter schadevergoeding, ingeval de klant die de factuur niet heeft betaald op de vervaldag, de volledige betaling niet uitvoert binnen de acht dagen na verzending van een aanmaning per aangetekende brief. De klant die een natuurlijk persoon en niet-professioneel is kan beroep doen op de winst van het huidige artikel in zijn voordeel, in het geval van bevestigde en bewezen tekortkomingen van het bedrijf, en dit, in het respect van de wederzijdse verplichtingen.

8. RECHTSBEVOEGHEID

AlIe geschillen behoren tot de bevoegdheid van de Rechtbanken van Luik, in welbepaalde gevallen, van de Rechtbank van Eerste Aanleg of van Koophandel. De aanvaarding van onze offerte door de klant veronderstelt de volstrekte aanvaarding van de huidige algemene voorwaarden en de eenvoudige en totale verzaking, door de klant aan zijn eigen algemene voorwaarden.

Volg ons

Entrance Services


Rue de la légende, 20
4141 Sprimont


Stijn Streuvelstraat, 7
1800 Vilvoorde

078 153 152

Entrance Services © 2024 - Site Internet optimisé par Référenceur - Politique de confidentialité